LEASE-BEGRIPPENLIJST VOOR DE LEASERIJDER EN FLEETOWNERs

Aanbesteding leasecontracten

Een aanbesteding is een procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een relatief grote opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. Voor overheidsaanbestedingen gelden richtlijnen. Een opdrachtgever kan een voorselectie toepassen; in dat geval is de aanbesteding niet openbaar.

Aanbetaling leasecontract

De leaserijder betaalt bij het aangaan van een contract vaak een bedrag aan de leasemaatschappij waardoor de leasemaatschappij zijn financiële risico’s kan inperken. De maandelijkse leasetermijn wordt verlaagd door het doen van de aanbetaling, omdat de investering verlaagd wordt. Ook wel eerste betaling genoemd en als zodanig gefactureerd.

Additionele kosten leasecontract

Vergoeding voor de diverse, extra diensten binnen een leasetransactie of raamovereenkomst.

Administratiekosten leasecontract

Een kostenopslag in de maandelijkse leasetermijn als dekking van de administratieve handeling.

Afkoopsom leaseauto leasecontract

Indien de leaserijder zijn contract voor het einde van de overeengekomen leasetermijn wil beëindigen dan zal de leaserijder een afkoopsom moeten betalen en de leaseauto moeten inleveren. De afkoopsom is gebaseerd op het verschil tussen de handelswaarde en de boekwaarde, vermeerderd met eventuele kosten en winstderving. Ook wel Voortijdige Beëindiging genoemd.

Afkoop eigen risico leaseauto

Het bedrag dat de leaserijder dient te betalen bij ontstane materiële schade aan de leaseauto, die niet is verzekerd. De hoogte van het eigen risico kan de leaserijder geheel of gedeeltelijk afkopen bij de leasemaatschappij.

Afleveringsverklaring leaseauto

Schriftelijke bevestiging van het leasecontract met de meest actuele gegevens zoals het kenteken en definitieve afleverdatum. Ook wel genoemd: Bevestiging ingebruikname lease-auto.

Afschrijving leaseauto

De technische of economische waardevermindering van een investering (lees: leaseauto). De afschrijvingsperiode kan de economische levensduur zijn of de afgesproken leaseperiode.

AKS Afkoop Kleine Schades leasecontract

Afkoop kleine schades. De mogelijkheid om kleine schades af te kopen met als doel de administratieve last te beperken.

APK Leaseauto

De Algemene Periodieke Keuring is de Nederlandse implementatie van de in Europa wettelijk verplichte autokeuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu.

Auto van de zaak

Een personen- of bestelauto die door de werkgever ter beschikking gesteld wordt aan een werknemer en door deze werkgever (grotendeels) betaald wordt.

Auto (van de zaak) in eigen beheer

Een auto van de zaak waarbij de werkgever economisch eigenaar is van de auto en (grotendeels) zorg draagt voor het beheer van de auto.

Autoleasemaatschappij

Een autoleasemaatschappij is een onderneming die zich op professionele wijze bezighoudt met autoleasing en wagenparkbeheer in de ruimste zin van het woord.

Autoregeling

Reglement dat een bedrijf dat auto’s aan zijn medewerkers ter beschikking stelt hanteert om vast te stellen welke rechten en plichten de medewerker heeft met betrekking tot de auto van de zaak (o.a. autokeuze, eigen bijdrage, kilometrage, privégebruik).

Bandenlabel leaseauto

Alle autobanden die geproduceerd zijn na 30 juni 2012 moeten voorzien zijn van een label, waarmee de Europese Unie consumenten helpt bij het kiezen van autobanden op basis van drie criteria:
· Rolweerstand (van bepalende invloed op het brandstofverbruik);
· Grip op nat wegdek (veiligheid);
· Geluidsniveau (belasting voor de omgeving).

Bank gebonden leasemaatschappij

Een leasemaatschappij die onderdeel is van een bank.

Bedrijfsschade leasemaatschappij

Schade die leasemaatschappij lijdt doordat ze een vervangende auto bij schade moet inzetten. Deze schade wordt verhaald bij (de verzekeringsmaatschappij van) de aansprakelijke wederpartij.

Bedrijfsschaderegeling voor leaserijders

Regeling waarin vastgelegd is welk bedrag een eigenaar van een auto kan claimen als gevolg van de stilstand van zijn auto na een ongeval. Dit geldt alleen voor verhaalbare schades.

Bedrijfswagen leasen

Een bedrijfswagen is een bestelwagen of vrachtauto die wordt ingezet voor overwegend zakelijk gebruik.

Beëindigingskosten leasecontract

Voortijdige beëindiging van een leaseovereenkomst door middel van betaling van een afkoopsom en overdracht van het leaseobject. De afkoopsom is gebaseerd op het verschil tussen de handelswaarde en de boekwaarde, vermeerderd met eventuele kosten en winstderving. Dit wordt ook wel ‘Beëindiging’ of ’Afkoop’ genoemd.

Beheervergoeding leasecontract

Vergoeding voor het beheren van een leasecontract. Komt in de regel in de plaats van de componenten Managementfee en administratiekosten.

Bestelauto/-wagen

Een bestelauto is een motorvoertuig met een GVW van maximaal 3500 kg dat is ingericht voor het vervoer van goederen. De branche spreekt hier over een auto op grijs kenteken of “klein-grijs”.

Bijtelling leaseauto

Is de waardering die wordt gegeven voor het privégebruik van de leaseauto. De bijtellingspercentages van een auto zijn afhankelijk van de uitstoot van de auto. Voor 2017 zijn de bijtellingspercentages: 4% en 22%. 4% geldt voor alle auto met 0 gram CO2 uitstoot. Dus elektrische en waterstofauto’s. 22% geldt voor alle overige auto’s.

De cataloguswaarde van de leaseauto inclusief opties wordt tegen het van toepassing zijnde bijtellingspercentage opgeteld bij het loon van de werknemer of het inkomen van de onderneming. En daarover wordt belasting betaald.

Een speciale categorie zijn de auto’s met 35% bijtelling. Dit geldt voor auto’s die minimaal 15 oud zijn. De bijtelling wordt niet geheven over de nieuwprijs, maar over de waarde in het economisch verkeer. Dus wat de auto op dat moment waard is.

BKR, Bureau Krediet Registratie

Bureau Krediet Registratie; instantie te Tiel die door particulieren aangegane leningen en betalingsachterstanden registreert.

Boekwaarde leaseauto

De waarde van het leaseobject op een zeker moment. Deze waarde wordt mede bepaald door de door de leasemaatschappij gedane investering ten behoeve van het leasecontract en de tot op dat moment aan de leaserijder in rekening gebrachte bedrag van afschrijving.

Borgstelling leaseovereenkomst

Een rechtshandeling waarmee een persoon (de borg) zich garant stelt voor de verplichtingen van een andere persoon (de leaserijder) die bijvoorbeeld voortkomen uit een leaseovereenkomst. Indien de leaserijder niet presteert (lees: niet betaalt), is de borg verplicht deze in zijn plaats te voldoen.

BPM leaseauto

(Wet op de) Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen. Belasting voor kentekenhouders van personenauto’s, bestelauto’s en motorrijtuigen. Een belasting die eenmalig aan de overheid/fiscus moet worden betaald door degene die als eerste een personenauto, bestelauto of motorrijwiel op zijn naam laat registreren.

De hoogte van de BPM is afhankelijk van aantal gram CO2 uitstoot van de auto.

Brandstofcontracten

Vorm van dienstverlening door de lessor die haar lessees in staat stelt om door middel van een brandstofpas op rekening te tanken. De verrekening kan geschieden door een periodieke verrekening met het maandelijks betaalde voorschot of door verrekening achteraf op basis van de werkelijke kosten. In het contract zijn de details rondom de levering van brandstof zoals facturering, beheer en administratie vastgelegd.

Brandstofpas leaseauto

Een door de leasemaatschappij aan de leaserijder/berijder ter beschikking gestelde identificatiepas waarmee de brandstofkaart maatschappij opdracht krijgt brandstof te leveren aan de leaserijder. De meest voorkomende brandstofpassen zijn die van Travel Card en Multi Tank Card die vrijwel alle tankstations in Nederland toestaan.

Bufferrente leasecontract

Een rentevergoeding die de leasemaatschappij bij open calculatie aan de klant betaalt over het verschil tussen de vooruit gefactureerde bedragen en geboekte kosten (openstaande exploitatiesaldo).

Captive leasemaatschappij

Lease- en of financieringsmaatschappij verbonden met, of gebonden aan, een specifiek (auto) merk waarbij financiële dienstverlening ingezet wordt als instrument om de verkopen van desbetreffend merk te stimuleren.

Cascorisico in eigen beheer

Leasemaatschappij verzekert het cascorisico (niet op derden verhaalbare schades) niet bij een verzekeraar, maar draagt zelf het risico van cascoschade aan het voertuig.

Catalogusprijs leaseauto

De catalogusprijs is de officiële nieuwprijs van de (bestel)auto die geldt op de datum dat het kenteken deel 1B (tenaamstellingsbewijs) is afgegeven. Deze prijs is inclusief BTW en BPM, exclusief aanvullende kosten zoals afleveringskosten.

Centrale inkoop leasecontracten

Vorm van dienstverlening waarbij de lessee de dealerkeuze bij inkoop van de gewenste auto’s geheel overlaat aan de lessor, veelal met het doel betere condities te bedingen.

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Centraal Justitieel Incasso Bureau. Overheidsdienst ten behoeve van de incassering van opgelegde boetes.

Consumentenprijs leaseauto

De Belastingdienst gaat voor de fiscale bijtelling uit van de catalogusprijs. Dit is de officiële nieuwprijs van de (bestel)auto die geldt bij aanvang van de dag waarop aan het motorrijtuig een kenteken is toegekend. Deze prijs is inclusief BTW, BPM en inclusief de accessoires die door of namens de fabrikant of importeur zijn aangebracht vóórdat een kenteken is toegekend. Deze prijs is exclusief additionele kosten zoals afleveringskosten.

Consumentenadviesprijs

Dit is de netto catalogusprijs plus de btw, de bpm ,registratiekosten, de kosten tenaamstelling, de recyclingbijdrage en de onvermijdbare kosten rijklaarmaken. Dit bedrag moet bij personenwagens in alle externe uitingen zoals advertenties worden gehanteerd.

Bij bedrijfswagens hoeven de onvermijdbare kosten tenaamstelling, recyclingbijdrage en kosten rijklaarmaken niet in externe uitingen te hoeven worden vermeld.

Contractduur leasecontract

De periode tussen de begindatum en de verwachte einddatum van het leasecontract in maanden.

Contractovername leasecontract

Overname van rechten en verplichtingen uit een door derden afgesloten overeenkomst. Een contractovername is altijd inclusief de eigendomsoverdracht van de geleaste objecten in verhuurde staat. Hiervoor is juridisch een drie-partijenovereenkomst en complete facturering vereist.

CVO, Certificaat van Overeenstemming leaseauto

Het Certificaat van Overeenstemming (CVO)of Certificate of Conformity (COC) is het ‘geboortebewijs’ van het voertuig. De fabrikant geeft een Certificaat van Overeenstemming af voor een voertuig dat is gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring. Dit vergemakkelijkt export van de auto.

Dagwaarde leaseauto

De waarde van het object (leaseauto) in het economisch verkeer per een bepaalde datum.

Dealergebonden leasemaatschappij

Leasemaatschappij verbonden met, of gebonden aan een specifieke dealer waarbij leasing wordt gebruikt om de verkopen van de desbetreffende dealer te faciliteren.

Doorschuifregeling BPM

Bij de verkoop van een bestelwagen aan een andere ondernemer dient met behulp van een formulier van de belastingdienst een eventuele toekomstige plicht tot betalen van de BPM te worden overgedragen aan die andere ondernemer.

E.C.E.-norm

Norm voor het brandstofverbruik van een auto, vastgesteld door de Economic Commission for Europe.

Economisch eigendom leaseauto

Aanduiding voor het bezit van een economische waarde van een object. Het economische eigendom ligt bij de partij die de economische risico’s over de auto loopt. Het economisch eigendom bepaalt het verschil tussen operationele en financiële leasing.

Economische levensduur leaseauto

De optimale (gezien de kosten) gebruiksduur van een auto. Deze is altijd korter dan de technische levensduur.

Eigen risico verzekering leaseauto

De niet verzekerde schade die in rekening wordt gebracht bij de leaserijder. Dit kan ook worden afgekocht..

Eigendomsoverdracht leaseauto

Dit komt aan de orde bij het einde van de leasetermijn. Bij financial lease heeft de leaserijder meestal de optie om het eigendom van de leaseauto te verkrijgen. Bij Full en Netto operationele lease zal de bedrijfswagen in beginsel eigendom van de leasemaatschappij blijven, behalve als in het contract anders is overeengekomen.

Energielabel leaseauto

Het label waarmee het energieverbruik van producten wordt uitgedrukt. Bij auto’s wordt dit uitgedrukt in een letter waarbij A het zuinigst is en H staat voor het minst energie zuinige label.

Expiratiedatum leasecontract

Het moment waarop het leasecontract eindigt.

Financial lease contract

Financial lease of financiële lease is de leasevorm waarbij de leaseauto gefinancierd wordt. De Belastingdienst beschouwt de leaserijder als eigenaar waardoor de leaseauto op uw balans wordt geactiveerd.

Fiscaal eigendom leaseauto

Fiscaal eigendom houdt in dat het risico van waardevermindering van een object (auto) wordt gedragen, hetgeen leidt tot de verplichting het object te activeren op de financiële balans. Zie ook: economisch eigendom en juridisch eigendom. Volgens de Leaseregeling wordt een lessor als fiscaal eigenaar aangemerkt als hij zich als zodanig gedraagt, het juridisch eigendom van het lease-object heeft en positief en/of negatief restwaarderisico ten aanzien van het lease-object heeft.

Fiscale bijtelling leaseauto

De fiscale bijtelling is het voordeel dat een leaserijder heeft van het privégebruik van een leaseauto. Dit voordeel wordt verrekend doordat een (bijtellings)percentage van de consumentenprijs van de auto opgeteld wordt bij het loon of inkomen van de leaserijder, waarover de leaserijder belasting betaald.

Fiscale waarde leaseauto

De fiscale waarde is de grondslag waarop de fiscale bijtelling wordt berekend door de fiscus. De waarde is gelijk aan de consumentenprijs inclusief alle opties, BTW en BPM, bij afgifte van het kenteken.

Fleetowner

Bedrijf met meer dan 9 auto’s.

Full operational lease (FOL) leasecontract

Full Operational Lease is de meest complete vorm van lease waarbij alle financiële en administratieve lasten van het wagenpark worden verlegd naar de leasemaatschappij. De risico’s, belastingen, verzekering en onderhoud worden overgenomen door de leasemaatschappij. Zowel het juridisch als economisch eigendom blijft bij de leasemaatschappij. Er is geen sprake van vreemd vermogen voor uw balans waardoor de liquiditeit en solvabiliteit worden aangetast. Deze vorm van lease komt het meeste voor en lijkt vooral op lange termijn op verhuur van de auto.

Full service leasecontract

Zie ook operational lease. De meest uitgebreide vorm van operationele lease, waarbij alle bijkomende diensten, zoals verzekering, onderhoud en vervanging van banden, alsmede vervangend vervoer onderdeel uitmaken van de leaseprijs.

Grijs kenteken leaseauto

Gebruikte terminologie voor een bestelwagen en/of voor een vrachtwagen.

Gross Vehicle Weight (GVW) leaseauto

Gross Vehicle Weight; geeft het maximum bruto gewicht van een voertuig aan. Dat wil zeggen de som van de massa van het lege voertuig en het maximum toegestaan laadvermogen.

Handelswaarde leaseauto

De waarde van de leaseauto die in het vrije handelsverkeer kan worden gerealiseerd.

Herberekening/hercalculatie leasecontract

Herberekening van een lease-overeenkomst in verband met tussentijdse afwijkingen van die overeenkomst. Een herberekening van het leasecontract komt in meer dan 50% van de gevallen voor.

Hybride leaseauto

Een voertuig dat door een combinatie van twee krachtbronnen aangedreven wordt, bijvoorbeeld door een benzinemotor en elektromotor.

IAS/IFRS leasecontracten

International Accounting Standards/International Financial Reporting Standard (IFRS 16). Op 13 januari 2016 publiceerde de Board van IAS de standaard voor ‘leases’ van 12 maanden of meer. Deze regels voor externe verslaggeving gelden per boekjaar 2019 voor alle huurcontracten en operationele leasecontracten van beursgenoteerde ondernemingen en bedrijven die de IFRS vrijwillig volgen.

Innameschade leaseauto

Een schade geconstateerd aan het voertuig welke voor of tijdens inlevering aanwezig was, maar niet gemeld bij de leasemaatschappij of verzekeraar.

Investeringsaftrekregelingen leaseauto (KIA, MIA, VAMIL)

Het Ministerie van Economische Zaken biedt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) iedere ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting de mogelijkheid om financieel voordeel te behalen met een aantal investeringsregelingen. Deze regelingen zijn:

KIA – Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Een ondernemer kan bij investering in bepaalde bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Het bedrag (zie tabel van de belastingdienst) van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

MIA – Milieu-investeringsaftrek

De milieu-investeringsaftrek biedt een ondernemer de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Er kan tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering gebracht worden op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL – Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Met de VAMIL kan een ondernemer een investering op een willekeurig moment afschrijven tot een maximaal door de belastingdienst
vastgesteld percentage. Door sneller afschrijven worden de fiscale winst en de in dat jaar te betalen belasting verminderd. Dit betekent zowel een rente- als een liquiditeitsvoordeel. De RvO verstrekt jaarlijks een lijst met investeringen die hiervoor in aanmerking komen.

Jaarkilometers leasecontract

Dit zijn de kilometers die met de leasemaatschappij overeen worden gekomen. Leaseaanbiedingen of offertes beginnen vaak vanaf 15.000 of 20.000 kilometers per jaar. Toch is het gemiddeld aantal kilometers voor leaseauto’s rond de 30.000. Met andere woorden, houdt rekening met een hogere leaseprijs, dan waarmee reclame gemaakt wordt.

Juridisch eigendom leasecontract

Eigendom is het meest omvattende recht dat een (rechts)persoon op een zaak kan hebben. Het staat de eigenaar vrij om met uitsluiting van eenieder van een zaak gebruik te maken, mits dat gebruik niet in strijd is met rechten van anderen of met wettelijke voorschriften en regels. Een eigenaar heeft ook de beschikkingsbevoegdheid om bijvoorbeeld het leaseobject te verkopen en aan de koper na betaling van de koopsom het eigendom te verschaffen.

Kilometerafrekening leasecontract

De afrekening van het verschil tussen de overeengekomen en het werkelijk aantal gereden kilometers. Meestal worden deze periodiek afgerekend tussen leaserijder en leasemaatschappij.

Kilometervergoeding zakelijke kilometers

Vergoeding door werkgever aan werknemer voor gereden zakelijke kilometers met privé auto. De hoogte van de vergoeding per kilometer is bepalend voor het wel of niet fiscaal belasten van de vergoeding.

Kredietbeoordeling lease-aanvrager

Bepaling van de actuele (krediet)risico’s ten gevolge van het verstrekken van een concrete financiering.

Koopoptie leaseauto

De mogelijkheid voor de leaserijder om het geleaste object aan het einde van de vaste leaseperiode te kopen voor een bij het aangaan van de lease-overeenkomst bepaalde bedrag. Ook wel “eerste keuze tot koop” genoemd.

Leaseauto

Het verschaffen van het gebruiksrecht van een auto aan een leaserijder voor een overeengekomen periode tegen een periodieke betaling van een vastgesteld bedrag.

Leasecalculatie (gesloten)

Bij gesloten calculatie is de positieve dan wel negatieve exploitatierisico voor de leasemaatschappij. Wel kan overeengekomen worden dat bepaalde onderdelen van de leaseprijs hiervan worden uitgesloten.

Leasecalculatie (open)

Bij de open calculatie heeft de leaserijder volledig inzicht in de opbouw van de leaseprijs. De wijze van calculeren wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen tussen leaserijder en de leasemaatschappij. Er vindt gehele of gedeeltelijke nacalculatie plaats.

Leasecontract

Een overeenkomst betreffende lease tussen een leasemaatschappij en een leaserijder.Bij de open calculatie heeft de leaserijder volledig inzicht in de opbouw van de leaseprijs. De wijze van calculeren wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen tussen leaserijder en de leasemaatschappij. Er vindt gehele of gedeeltelijke nacalculatie plaats.

Leaseprijs

Periodiek verschuldigde vergoeding te betalen aan de leasemaatschappij voor het gebruik van de leaseauto en de overeengekomen dienstverlening.

Leaseregeling

Verzamelnaam voor al die vormen van objectgerichte financiering en eventuele aanvullende dienstverlening, zoals verzekering en onderhoud, waarbij een bedrijfsmiddel door de leasemaatschappij voor een overeengekomen periode ter beschikking wordt gesteld aan een leasenemer. Dit tegen betaling van een periodieke vergoeding. De leasenemer krijgt het feitelijk gebruik over het object, maar niet het juridisch eigendom en afhankelijk van de leasevorm ook niet het (fiscale) economische eigendom. In de praktijk worden twee hoofdvormen onderscheiden. Wanneer bij het aangaan van de leaseovereenkomst de financiering van het object voorop staat, wordt de overeenkomst als een financiële lease aangeduid. Wanneer het gebruik van het object voorop staat wordt de overeenkomst als
een operationele lease aangemerkt.

Leasing

De vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker ( lees: leasemaatschappij) in geval van autolease, auto’s aankoopt en deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn tegen een vergoeding ter beschikking stelt aan een leaserijder of een bedrijf. Bij autolease wordt er veelal aanvullende dienstverlening geleverd zoals het onderhoud, de verzekering etc. De leaserijder heeft het gebruiksrecht over het object, maar niet het juridisch eigendom. Bij operational lease blijft juridische en economische eigendom bij de leasemaatschappij.

Leasenemer / Leaserijder / Lessee

De (rechts)persoon die het gebruiksrecht heeft over het leaseobject, oftewel het bedrijf dat een auto least c.q. de leaserijder. Ook wel leaserijder genoemd.

Leasegever / Leasemaatschappij / Lessor

Ook wel leasemaatschappij genoemd.

Maandtermijnen leasecontract

Periodiek verschuldigde leasebedragen.

Management fee leasecontract

Vergoeding voor het beheren van een leasecontract andersgezegd, algemene opslag in het leasetarief ter dekking van algemene kosten van de leasemaatschappij.

Matrixcalculatie leasecontract

Een matrixcalculatie is een bij autoleasing toegepaste calculatievorm waarbij inzicht wordt gegeven in wijzigingen van het leasetarief indien tijdens de contractperiode afwijkingen ontstaan in jaarkilometrage of looptijd.

Meerkilometers – minderkilometers leasecontract

Verschil tussen het aantal contractueel afgesproken en het aantal werkelijk in een jaar gereden kilometers. Deze worden aan het eind van elk kalenderjaar en/of aan het eind van het leasecontract afgerekend tegen de prijs die hiervoor in het leasecontract is bepaald.

Mobiliteitsbudget

Mobiliteitsbudget is een verzamelnaam van instrumenten voor werkgevers om onder bepaalde voorwaarden hun medewerkers middels een financieel budget te faciliteren in hun werkgerelateerde mobiliteitsbehoeften en hen te stimuleren tot een kritisch reisgedrag.

MRB MotorRijtuigenBelasting

Dit staat voor Motorrijtuigenbelasting. De belasting die maandelijks betaald moet worden door de kentekenhouder van een personenauto, bestelauto, vrachtauto, motorrijwiel etc.

Nationale Auto Pas (NAP)

National Auto Pas. Stichting die in samenwerking met de RDW werkt aan het verder terugdringen van fraude met kilometertellerstanden. Per 1 januari 2014 heeft NAP de registratie en de database overgedragen aan de RDW. Het terugdraaien van kilometertellers is vanaf 1 januari 2014 strafbaar. De stichting NAP vertegenwoordigt vanuit private kant diverse branchepartijen die allemaal tellerfraude hoog in het vaandel hebben staan. Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de RDW. Alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht tellerstanden te registreren van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen tot en met 3.500 kg .

Netto operational lease (NOL) leasecontract

Dit is operational lease waarbij de Motorrijtuigenbelasting, de rente en de aflossing/afschrijving zijn gecalculeerd in de prijs. Overige prijscomponenten als onderhoud en verzekering kan de leaserijder zelf uitkiezen of toevoegen aan de lease overeenkomst.

Occasionlease

Een gebruikte leaseauto die opnieuw ingezet wordt. De grote voordelen zijn de gunstige leaseprijs, een auto direct uit voorraad leverbaar is en een eventueel lager bijtellingspercentage.

Online kilometer registratie (OKR)

Online kilometer registratie. Per 01-01-2014 heeft de RDW de registratie van kilometerstanden overgenomen van de stichting NAP. Hiermee is de registratie een wettelijke taak geworden en is terugdraaien van tellerstanden strafbaar. Alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht tellerstanden te registreren van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen tot en met 3.500 kg. (zie ook: NAP)

Ongevallen inzittenden verzekering (OIV) leaseautoverzekering

Ongevallen inzittenden verzekering is hetzelfde als POI.

Een verzekering welke door de gebruiker van een motorvoertuig kan worden afgesloten ter dekking van een vast bedrag voor iedere inzittende die door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt.

Overnamebonus leaseauto

Vooraf afgesproken vergoeding voor de overnamekandidaat (lees: leaseauto) afkomstig van de huidige contractant.

Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering (POI) leaseautoverzekering

Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering is hetzelfde als OIV.

Een verzekering welke door de gebruiker van een motorvoertuig kan worden afgesloten ter dekking van een vast bedrag voor iedere inzittende die door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt.

Private Lease

Het ter beschikking stellen van een voertuig door middel van operationele leasing aan een consument.

Private Lease Keurmerk

Het kwaliteitskeurmerk staat voor 5 zekerheden. De leasemaatschappijen die hierbij aangesloten zijn houden zich aan deze 5 zekerheden.

  • Eerlijke voorwaarden
  • Compleet product
  • Bescherming tegen te hoge financiële lasten
  • 14 dagen bedenktijd
  • Zekerheid bij klachten
Privézakenauto

Een privézakenauto is een auto, eigendom van werknemer, waarvan meer dan 50% van de afgelegde kilometers (woon/werkkilometers daarbij niet inbegrepen) in opdracht van de werkgever zijn verreden.

Restlooptijden leasecontract

Resterend aantal maanden tot het einddatum van het leasecontract.

Restwaarde leaseauto

De in een leasecalculatie gehanteerde restwaarde van een leaseauto per een bepaalde datum.

ROB, Reparatie Onderhoud Banden

Component in leasecalculatie. Afkorting voor: Reparatie, Onderhoud en Banden. Veelal een bedrag uitgedrukt in centen per km.

Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen (RTL)

Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen is een hulpregistratie voor de tenaamstelling van lease-auto’s. RTL stelt leasemaatschappijen in staat voertuigen in het kentekenregister van de RDW op naam van de leaserijder of zijn of haar berijders te registreren, terwijl de leasemaatschappij een aantal kentekenhouderverplichtingen die normaal onderdeel van de lease-overeenkomst zijn (d.w.z. verzekeringen, APK en MotorRijtuigenBelasting, bekeuringen) op zich kan nemen.

Europees Schade Aangifte Formulier (SAF)

Europees Schade Aangifte Formulier.

Sale and lease back leaseauto

Overeenkomst waarbij een klant/berijder een auto verkoopt aan een leasemaatschappij en deze direct weer terug least.

SchadeVerzekering Inzittenden (SVI) leaseautoverzekering

Een verzekering voor letselschade die dekking biedt tot een maximum van het verzekerde bedrag van inzittenden en bestuurder als gevolg van een ongeval.

Shortlease

Leasevorm voor een betrekkelijk korte periode. (korter dan 12 maanden)

Slotsom leasecontract

Een koopoptie waarbij de leaserijder de kans heeft om zonder verplichting, tegen een bij het afsluiten van het contract vastgelegde prijs de auto te kopen.

Stilstandregeling

Door de leasemaatschappij geboden mogelijkheid voor klanten om tijdelijk overbodige auto’s voor een bepaalde periode te stallen zonder dat het contract beëindigd wordt. Deze regeling wordt ook wel opschortregeling genoemd.

TKV leaseauto

Terug Koop Verklaring. De leverancier (bijv. importeur of de dealer) van een nieuw voertuig geeft een verklaring af dat hij bereid is om het voertuig terug te kopen na verloop van een bepaalde periode tegen een vooraf gegarandeerd bedrag.

Universele leasemaatschappij

Leasemaatschappij die alle automerken least. Dit in tegenstelling tot Captive leasemaatschappij.

Verzekering leaseauto

Het onderbrengen van risico’s bij een verzekeringsmaatschappij. We onderscheiden o.a.: -WA (=Wettelijke Aansprakelijkheid) – Cascoschade (Allrisk) – Rechtsbijstandverzekering – SVI, OIV en POI.

VNA

Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Brancheorganisatie die de Nederlandse autolease industrie vertegenwoordigt en de belangen van haar leden behartigt op het gebied van autoleasing en zakelijke automobiliteit.

Voorloopauto

Een huurauto of een auto uit de reservevloot die wordt ingezet tijdens de levertijd van een (nieuw) bestelde lease-auto.

Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP)

WLTP is de afkorting van Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures. Het is een richtlijn die de wereldwijd geharmoniseerde standaard beschrijft voor het bepalen van voertuigemissies, brandstofverbruik en elektrisch bereik van lichte voertuigen (personenwagens en lichte bedrijfswagens).

Het is de nieuwe meetmethode voor het fabrieksverbruik voor nieuwe auto’s.

LeaseAholic

Wij helpen de leaserijder bij de keuze voor een nieuwe leaseauto, leaseofferte, leasecontract en/of leasemaatschappij.

De schakel tussen u en de leaserijder!

CONTACTGEGEVENS

Loopkantstraat 25,
5405 AC, Uden
info@leaseaholic.nl
tel: +31(0)41-3305576
kvk: 66127394